DOI: https://doi.org/10.15674/0030-598720133113-115

Chronicle

Oleksandr Kostrub, Igor Zazirniy, Pavlo Bolkhovitin, Volodymyr Filipenko, Stanislav Bondarenko, Gennadiy Kikosh, Teofіl PidlisetskiyCopyright (c) 2014 Oleksandr Kostrub, Igor Zazirniy, Pavlo Bolkhovitin, Volodymyr Filipenko, Stanislav Bondarenko, Gennadiy Kikosh, Teofіl Pidlisetskiy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.