No. 1 (2013)

					View No. 1 (2013)
Published: 2013-04-03

ORIGINAL ARTICLES

HELP TO PRACTITIONER. LECTURES

CHRONICLE

  • Chronicle

    Irina Chernyshova, Stanislav Shevchenko, Maksim Golovakha, Igor Shishka, Weniamin Orljanski, Volodymyr Tankut, Volodymyr Filipenko, Yugenyi Shevchenko, Inna Golubeva, Lyudmila Bengus, Anna Pogorelaya, Volodymyr Tankut, Ruslan Zlatnyk, Oleg Vyrva, Olga Pidgaiska
    126-133