DOI: https://doi.org/10.15674/0030-598720131126-133

Chronicle

Irina Chernyshova, Stanislav Shevchenko, Maksim Golovakha, Igor Shishka, Weniamin Orljanski, Volodymyr Tankut, Volodymyr Filipenko, Yugenyi Shevchenko, Inna Golubeva, Lyudmila Bengus, Anna Pogorelaya, Volodymyr Tankut, Ruslan Zlatnyk, Oleg Vyrva, Olga PidgaiskaCopyright (c) 2014 Irina Chernyshova, Stanislav Shevchenko, Maksim Golovakha, Igor Shishka, Veniamin Orlyansky, Volodymyr Tankut, Volodymyr Filipenko, Yugenyi Shevchenko, Inna Golubeva, Lyudmila Bengus, Anna Pogorelaya, Volodymyr Tankut, Ruslan Zlatnyk, Oleg Vyrva, Olga Podgayskaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.