People

Editorial Office

Iuliia Zadorozhna, head of the Editorial Office

Lyubov Chernуshоva, аdvertising manager

Nataliya Ashukina, technical editor

Olga Podgayskaya, interpreter

Maryna Bludova, operator of computer make-up

Iryna Novikova, Operator of computer make-up